İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hakkımızda

STANDARD VE KALİTE DERNEĞİ

TÜZÜĞÜMÜZ:

STANDARD VE KALİTE DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1

Derneğin Adı: “Standard ve Kalite Derneği” dir. Derneğin merkezi Kocaeli’dir. Şubesi açılmayacaktır.

DERNEĞİN AMACI

Madde 2

a) TSE çalışanlarının birlik ve beraberliğini, karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirmek ve sağlamak.

b) Mesleki bilgi birikimini ve bilgi paylaşımını artırmak.

c) Mesleki konularda kamuya yararlı faaliyetlerde bulunmak.

d) Üyelerin sosyal birlikteliğinin ve kurum aidetinin arttırılmasını, yardıma muhtaç (engelli, kimsesiz, yaşlı) kişilerin topluma kazandırılmasını sağlayacak sosyal projeler gerçekleştirmek.

e) Dernek kuruluş amacına hizmet eden, Sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek.

f) TSE çalışanlarının ulaşım, konaklama, sağlık, iletişim, alışveriş v.b sektörlerden yapılacak anlaşmalarla avantajlı imkânlarla yararlanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

TANIMLAR

Madde 3

Bu tüzükte geçen;

Dernek: Standard ve Kalite Derneği’ni,

Üye: TSE’de çalışan, TSE’den emekli olan, TSE’de en az 1 yıl görev aldıktan sonra istifa eden ya da başka kuruma geçen kişiler ve bu üç grubun eşlerini ve reşit yaştaki çocuklarını

Temsilcilik: Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi için bu derneğe bağlı olarak açılan tüzel kişiliği olmayan ve bünyesinde organları bulunmayan alt birimlerini

 DERNEĞİN FAALİYETLERİ

Madde 4

Dernek ikinci maddede öngörülen amacını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında aşağıda gösterilen konularda faaliyetlerde bulunur.

a) Üyelerinin mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek, üyeler arasında bilgi akışını, yeni düzenlemelere uyumu sağlamak. Bu amaçla konferans, sempozyum ve kurslar düzenlemek, bu faaliyetlerin sonuçlarını üyelerine ve kamuoyuna duyurmak.

b) Mesleki konuları ve sorunları, üye, gerçek ve tüzel kişilerin tanıtımı, gerçekleştirilen faaliyetleri anlatan içerikte dergi, gazete ve benzeri yayınları çıkarmak, gelir temin etmek amacıyla satmak. Üyelere, siyasi ve idari mercilere, ilgili sivil toplum kuruluşları ve üniversitelere bedelsiz dağıtmak.

c) Üyelerinin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamasında, özellikle evlenme, ölüm, doğum, doğal afetler, çocukların eğitimi olmak üzere ayrıca çeşitli nedenlerle muhtaç duruma düşen üyelere yardımda bulunmak, bu amaçla yardım sandıkları kurmak.

d) Üyelerin aralarındaki yardımlaşma, dayanışma ve birliği arttırmak için gezi ve geceler tertiplemek, sportif faaliyetlerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek ve bu amaçlarla kütüphane, okuma salonu, konaklama ve dinlenme yerleri ile lokal açmak veya kiralamak, işletmek veya işlettirmek, bu amaçla kurulmuş veya kurulacak işletmelere iştirak etmek.

e) Dernek içinde oluşturulacak komiteler ya da uzman kişiler aracılığı ile araştırma, inceleme ve etüdler yapmak, öneri ve dilekleri saptamak.

f) Amaç ve hizmet konuları ile gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, vakıflar, yardımlaşma sandığı, tüketim, kredi ve yapı kooperatifleri kurmak.

g) Amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz mallar satın almak, kiralamak ve satmak; taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koymak, işletmek ve her türlü inşaatı yaptırmak.

h) Yardım Toplama Kanunu ile bu Ana Tüzük Hükümlerine uygun olarak mesleki kuruluşlardan, tüzel ve gerçek kişilerden ayni ve maddi yardım almak ve vermek; koşullu ya da koşulsuz vasiyetleri kabul etmek.

i) Derneğe gelir temin etmek için balo, eğlence, seminer, tiyatro, yemek, konser, gezi gibi faaliyetlerde bulunmak.

j) Dernek mensuplarının düğün, nişan, cenaze törenlerine hediye, takı, çiçek, taziye mesajları göndermek gibi faaliyetlerle iştirak etmek.

k) Türkiye genelinde aynı maksatla kurulan başka derneklere iş birliği yapabilir. Ancak bu yardım ve taleplerin karşılanması dernek yönetim kurulu üyelerinin tamamının onayı ile gerçekleşir.

l) Üyelerinin ulaşım, konaklama, sağlık, iletişim, alışveriş v.b sektörlerden avantajlı imkânlarla yararlanmalarını sağlamak için kurum, kuruluş ve firmalarla anlaşmalar sağlamak.

m) Üyeler için yurtiçi ve yurtdışına geziler düzenlemek.

n) Kitaplık ve basımevi kurar, işletir, kitap, dergi, bülten, broşür, gazete v.b. yayınlar, çıkartır.

o) Engelliler, kimsesizler, yaşlılar v.b yardıma muhtaç kişilerin topluma kazandırılması amacıyla gezi ve geceler tertiplemek, sportif faaliyetlerde bulunmak, yarışmalar düzenlemek gibi organizasyonlar gerçekleştirmek.

p) Yönetim kurulunun belirleyeceği kriterlere uygun öğrencilere burs verebilir.

ÜYE OLMA HAKKI VE ÜYELİK

Madde 5

a) Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan TSE’de çalışan, TSE’den emekli olan, ihraç edilenler hariç olmak üzere TSE’de en az bir yıl görev almış kişiler ve bu üç grubun eşleri ve reşit çocukları üye olma hakkına sahiptir.

b) Üyelik için yazılı başvuruyla a) bendinin hangi şartını sağladığını ve Tüzük hükümlerinin okunduğunun ve kabul edildiğinin belirten dilekçesiyle Dernek Yönetim Kuruluna sunularak gerçekleştirilir.

c) Başvuru ilk Yönetim Kurulu toplantısında dernek Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır. Sonuç ilgiliye yazı ile bildirilir. İlgili Yönetim Kurulunun kararı olumsuz ise gerekçe içermek zorundadır.

d) Üyelik sıfatının başlangıcı, yönetim kurulu karar tarihidir.

e) Başvurusu kabul edilen üye, üye kayıt defterine kaydedilir.

f) Dernek organlarında görev alabilmek için üye olmak zorunludur.

g) Üyelikten çıkanlar tekrar üyelik başvurusunda bulunabilirler.

h) Üyelikten çıkarılanların, çıkarma tarihinden itibaren iki yıl, üyelik başvurusu reddedilenlerin ise red tarihinden itibaren bir yıl içerisinde üyelik başvuruları kabul edilmez.

i) Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMA

Madde 6

a) Üyeler diledikleri zaman dernek üyeliğinden çıkabilirler.

b) Üyelikten çıkmak için yazılı başvurunun derneğe iletilmesi gerekir.

c) Üyelikten ayrılma, isteğin gerçeğe uygunluğunun yönetim kurulu tarafından saptanması ile bildirimin derneğe ulaştığı tarih itibariyle gerçekleşmiş sayılır.

d) Üyenin ölümü halinde üyeliği ölüm tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer.

e) Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği, kaybetme tarihi itibariyle kendiliğinden sona erer.

f) Dernekten çıkan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.

g) Çıkan üye, çıkma tarihini müteakiben altı ay geçmedikçe yeniden üye olamaz.

ÜYELİKTEN ÇIKMIŞ SAYILMA VE ÇIKARILMA

Madde 7

a) Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma gibi yüz kızartıcı suçlar ile kaçakçılık suçlarından hüküm giymiş olan üyeler ile memuriyetten temelli uzaklaştırılan üyeler, uzaklaştırma veya mahkûmiyet hükmünün kesinleşmesini müteakip kendiliğinden ve temelli olarak üyelikten çıkmış sayılırlar.

b) Derneğin amaç ve çalışmalarına aykırı hareket edenler ve derneğin onur ve saygınlığını zedeleyenler.

c) Üyelik koşullarını taşımadıkları veya kaybettikleri anlaşılanlar.

d) TSE’ye yakışmayan durum ve davranışlarda bulunanlar.

e) Dernek ödentilerini süresinde yatırmayanlardan, yönetim kurulu tarafından yazılı olarak yapılan uyarıya rağmen altmış gün içerisinde ödeme yapmayanlar -borcun tahsil edilmesi için açılacak her türlü alacak davası Yönetim Kuruluna ait olmakla birlikte- Yönetim Kurulu Kararı ile Dernek üyeliğinden çıkarılırlar. Çıkarılan üye çıkarılma tarihini müteakiben iki yıl geçmedikçe derneğe yeniden üye olarak kaydedilmezler.

f) Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMAYA İTİRAZ

Madde 8

a) Yedinci maddenin bentlerine göre üyelikten çıkarılan üyenin, çıkarılma kararına karşı ilk Genel Kurula başvuru hakkı saklıdır. Bu konuda genel kurulun vereceği karar kesindir.

b) Üyelikten çıkarma kararına itiraz edilmesi, itirazın Genel kurulda görüşülüp karara bağlanıncaya kadar üyelik hak ve sorumluluklarının devamını sağlar.

c) Genel kurulda çıkarma kararı verilir ise karar kesinleşir ve üyenin kaydı Genel Kurul tarihinden itibaren silinir.

d) Genel Kurula bir ay kala üyelikten çıkarma kararı verilemez.

e) Üyelikten çıkarılan kişi üye olduğu döneme ilişkin ödentilerini ödemekle yükümlüdür. Aksi durumda yasal yollara başvurulabilir.

ÜYELERİN HAKLARI

Madde 9

a) Üyeler eşit haklara sahiptirler.

b) Üyeler arasında aile, cinsiyet, dil, din ırk, mesleki sınıf ve derece, mezhep, renk, sınıf ve zümre gibi herhangi bir fark gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu nedenlerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.

c) Her üyenin yönetime katılma, organlarında yer alma hakkı vardır.

d) Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; vekâleten oy kullanılamaz.

e) Hiçbir üye, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

f) Ödenti borcu bulunan üyeler, üyelik haklarını kullanamaz.

g) Dernek’ten çıkan, çıkarılan veya üyeliği kendiliğinden sona erenler, Dernek malvarlığında hak iddia edemez.

İKİNCİ BÖLÜM

DERNEĞİN ORGANLARI, İÇ DENETİM

Madde 10

a) Derneğin zorunlu organları şunlardır:

Genel Kurul

Yönetim Kurulu

Denetim Kurulu

b) Gerek görüldüğünde, genel kurul tarafından zorunlu olmayan organlar kurulabilir.

c) Zorunlu olmayan organların yetki, görev, oluşum ve üye sayısı genel kurul tarafından belirlenir.

d) Zorunlu olmayan organlara, zorunlu organların görev ve yetkileri devredilemez.

e) Zorunlu organlardaki görevler ile zorunlu olmayan organlardaki görevler birbiriyle çelişmez.

f) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelikleri ile denetim kurulu asıl ve yedek üyelikleri bağdaşmayan görevlerdir.

GENEL KURULUN OLUŞUMU VE TOPLANMA ZAMANI

Madde 11

Genel Kurul, en üst yetkili karar organıdır. Genel Kurul olağan toplantısını, genel kurul toplantısını takiben 3 yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulunun çağrısıyla belirlenen yer ve günde yapar. Yönetim Kurulu, görülen lüzum üzerine veya Denetim Kurulunun talebi ile veya kayıtlı üyelerin 1/5′nin yazılı teklifi üzerine Genel Kurulu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu yapılan teklif üzerine Genel Kurulu bir ay zarfında toplantıya çağırmazsa, Denetleme Kurulu veya toplantı teklifini yapan üyelerden biri, Mahalli Sulh Hukuk Hâkimine müracaatla, Genel Kurulun Olağanüstü toplantıya çağırılması yönünden bir karar verilmesi talebinde bulunabilirler.

ÇAĞRI USULU

Madde 12

Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre Genel Kurulda oy kullanma hakkına sahip olan üyelerin bir listesini düzenleyerek Genel Kurula katılacak üyelere en az onbeş gün önceden toplantının yerini, gününü, saatini ve toplantı gündemini bildirir ve Genel Kurula katılmaya çağırılırlar. Bu çağrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantının yapılamaması halinde ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı günü arasında bırakılan zaman iki haftadan az olamaz.

Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebeplerini de belirten bir biçimde üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler birinci fıkrada belirtilen esaslar dâhilinde toplantıya yeniden çağırılır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

TOPLANTI YERİ

Madde 13

Genel Kurul toplantıları, Yönetim Kurulunun duyuracağı ilde yapılır. Yönetim Kurulu toplantılarını Kocaeli il sınırları içinde veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği Kocaeli il sınırları dışında herhangi bir yerde yapabilir.

TOPLANTI KARAR VE YETER SAYISI

Madde 14

Genel Kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurulda oy kullanma hakkı bulunan üye sayısının yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda salt çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetleme kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz. Karar yeter sayısı toplantıya katılanların salt çoğunluğudur.

TOPLANTI YAPILIŞ USULU

Madde 15

Dernek Genel kurul toplantıları, ilanda belirtilen ve mülki amire bildirilen yer gün ve saatte yapılır. Üyeler toplantı listesindeki adları karşısına imza atarak genel kurul toplantı salonuna girerler. Her üyenin bir oy hakkı vardır. 12. maddede belirtilen toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı, yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve iki Kâtip üye seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir. Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve Divan Başkanı ile imzalarlar. Toplantı sonunda bütün belge ve tutanaklar yönetim kuruluna verilir.

TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK KONULAR

Madde 16

Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların toplantı gündemine alınması zorunludur.

 TOPLANTIDA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Madde 17

Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, oylamalar açık olarak yapılır. Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Gizli oylama yapılacak olması durumunda ise, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtlar veya oy pusulaları üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılır ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak sonuç belirlenir.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 18

Aşağıda belirtilen hususlar Genel Kurulun görev ve yetileridir.

a) Dernek organlarının seçilmesi.

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.

c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibra edilmesi.

d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi.

e) Dernek için gerekli taşınmaz malların alımı veya mevcudun satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

f) Dernek üyelik ödentisi ile derneğe giriş ödentisi tutarının belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

g) Temsilcilik açma ve kapatma Temsilci seçilmesi işlemleri için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

h) Derneğin fesine karar vermek.

i) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde Genel Kurul tarafından yapılacağı belirtilen diğer görevlerin yapılması.

j) Derneğin federasyona katılması veya ayrılması,

k) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olması veya ayrılması,

l) Dernek şubelerinin açılmasına veya açılmış olan şubelerin kapatılmasına karar vermek.

m) Gerek görüldüğünde, zorunlu olmayan organlar kurmak ve üye görevlendirmek.

YÖNETİM KURULU OLUŞUMU VE ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 19

a) Yönetim Kurulu, 5 (beş)’i bayan olmak üzere 9 (dokuz) asıl ve 3 (üç)’ü bayan olmak üzere 5 (beş) yedek üyeden oluşur. Dernek yönetiminin etkin ve verimli çalışmasının devamlılığının sağlaması için yönetime aday olan listedeki yönetim kurulu asil üyelerinin içerisinde en fazla 2’si emekli personel ve 2’si grup başkanlığı ya da üstü kadrolarda aktif görevlerde bulunan veya bulunmuş toplamda 4 personel yer alabilir.

b) Yönetim kurulunun görev süresi, bir olağan genel kurul dönemi olan üç yıldır.

c) Yönetim Kurulu asıl üyeleri, seçimden sonraki ilk toplantıda, kendi içlerinden bir başkan, yeteri kadar başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçerler.

d) Başkan yardımcılarının sayısı ve aralarındaki iş bölümü ile genel sekreter ve saymanın görevleri, yönetim kurulu tarafından belirlenir.

e) Başkanlık, başkan yardımcılıkları genel sekreterlik veya saymanlığın, herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda, yönetim kurulu toplanarak boşalan görev için aynı yöntemle seçim yapar.

f) Yönetim Kurulu aksi öngörülmedikçe, salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

g) Yönetim Kurulu ayda en az bir kez, dernek yerleşim yerinde veya yönetim kurulu kararı ile ya da başkanın göstereceği yerde önceden belirlenen gün ve saatte kendiliğinden toplanır.

h) Yönetim Kurulu, başkan veya yönetim kurulu üyelerinin üçte birisinin (1/3) yazılı isteği ile başkan tarafından olağanüstü toplantıya çağrılır.

i) Yönetim Kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, mevcut asıl ve yedek üyelerin katılımıyla yapılacak toplantıda, boşalan asıl üyelikler yerine yedek üyeler arasından gizli oy yöntemiyle seçim yapılır. Oylamada eşitlik olursa, başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

j) Yönetim Kurulu üye sayısı, dokuzuncu fıkra uyarınca seçim yapılsa bile boşalmalar nedeniyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından, bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa, dernek üyelerinden birinin istemi üzerine, sulh yargıcı, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

k) Aynı Yönetim Kurulu üyeleri iki dönem görev yaptıktan sonra gerçekleştirilecek olağan genel kurulda üyeler arasından başka bir yönetim kurulu listesi çıkmaması durumunda ya da üye tam sayısının üçte ikisinin mevcut yönetimin yeniden aday olmasına ait imza toplaması durumunda yönetime yeniden aday olabilir. Aksi takdirde seçilen bir yönetim kurulu üyesi en fazla iki dönem görev yapar.

YÖNETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

 Madde 20

Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini yasalara ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Yönetim kurulu, başkan tarafından temsil edilir. Basın yayın organlarına ve kamuoyuna açıklamalar, başkan veya yetkilendireceği yönetim kurulu üyeleri tarafından yapılır. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır.

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta üyelerinin bir veya birkaçına yetki vermek.

b) Derneğin gelir ve gider hesaplarını tutmak ve gelecek dönem bütçesini hazırlayıp Genel kurula sunmak.

c) Dernek tüzüğünde ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkilerini kullanmak.

d) Üye kayıt defteri tutmak, üye giriş ve aylık aidatlarının miktarını tespit etmek ve toplamak.

e) Dernek adına bankaya hesap açmak, gelirleri toplamak ve harcamaları yapmak.

f) Tüzükte belirtilen faaliyet konularında gerek görülen hallerde çalışma gurupları oluşturmak.

g) Genel Kurul kararlarını uygulamak.

h) Dernek Tüzüğünün ve mevzuatının kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak, gerekli gördüğü hususlarda çalışma komisyonları kurmak.

i) İhtiyaç duyulan hallerde olağan genel kurulda görüşülmek ve karar verilmek üzere Tüzük Değişikliği çalışmaları yapmak.

j) İktisadi işletme kurmak.

k) Dernek Başkanının önerisi üzerine üyelik nitelik ve koşullarını yitiren, amaç ve hizmet konularından uzaklaşan, bu Ana Tüzük Hükümleri ve Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket eden, aykırı söz ve eylemlerde bulunan üyeler hakkında gereken cezalı işlemleri yapmak.

l) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak.

m) Derneğin işlerini yürütecek personel ve dışardan hizmet alınacak kişi ve kuruluşların atamasını yapmak ve gereğinde işlerine son vermek.

n) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan görevi ve bilanço gereği Dernek mal varlığını teslim almak ve aynı biçimde gelecek çalışma dönemi yönetim kuruluna teslim etmek.

o) Dernek tüzüğünde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere, uluslararası faaliyette ve iş birliğinde bulunmak ve bunlarla iş birliği yapmak için Genel Kurula rapor sunmak üzere gerekli çalışmaları yapmak.

p) Gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak.

r) Üyelerinin ulaşım, konaklama, sağlık, iletişim, alışveriş v.b sektörlerden avantajlı imkânlarla yararlanmalarını sağlamak için kurum, kuruluş ve firmalarla anlaşmalar yapmak. Yapılan bu anlaşmaları internet sitesi ya da cep telefonu uygulaması üzerinden üyeleriyle paylaşmak.

s) r bendinde gerçekleştirilen anlaşmaların uygulamasında kullanılacak yazılımsal ve donanımsal altyapının oluşturulmasını ve devamlılığını sağlamak.

t) Dernek gelir ve giderlerine ait aylık bilançoları internet sitesi ya da cep telefonu uygulaması üzerinden üyeleriyle paylaşmak.

u) Üyelere, r bendinde gerçekleştirilen anlaşmalara ait sağlanan tasarruf miktarlarının izlenebilir olanlarını internet sitesi ya da cep telefonu uygulaması üzerinden paylaşmak.

Yönetim Kurulu dernek Genel Kurulunu izleyen otuz gün içerisinde yeni yönetim ve denetim kurulu ile diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyeleri Mülki İdare Amirliğine bildirmek zorundadır.

DENETİM KURULU OLUŞUMU, ÇALIŞMA İLKELERİ VE İÇ DENETİM ESASI

Madde 21

a) Denetim kurulu, 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üye olmak üzere Genel Kurul tarafından seçilir.

b) Denetim kurulunun görev süresi, bir olağan genel kurul dönemidir.

c) Denetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantıda kendi içinden bir başkan seçer.

d) Başkanlığın herhangi bir nedenle boşalması durumunda, denetim kurulu aynı yöntemle yeni bir başkan seçer.

e) Denetim kurulu asıl üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, yedek üyeler boşalan asil üyeliklerin yerini alır.

f) Denetim kurulu yılda bir defa başkanının çağrısı üzerine toplanır ve mevzuat ve Tüzük gereğince denetimlerini yapar ve denetim sonucunu rapora bağlar. Toplantı ve karar yeter sayısı üçtür.

g) Dernekte iç denetim esası geçerlidir.

h) Dernekte, genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, yönetim kurulu tarafından bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Bu durum, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 22

a) Denetim kurulu;

• Derneğin, amaçları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini,

• Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve tüzüğe uygun olarak tutulup tutulmadığını,

• Dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve yöntemlere göre ve yılda bir defa denetler ve denetim sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

b) Derneğin iç denetimi, denetim kurulu tarafından yerine getirilir.

c) Denetim kurulu, yönetim kurulu başkanı davet ettiği takdirde, kesin hesap ve bilançonun, bütçe tasarısının ve raporların görüşüleceği toplantılara da katılmakla görevlidir.

d) Denetim kurulu hesaplarda bir yolsuzluk saptadığında, yönetim kurulundan, genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırmasını yazılı olarak talep eder.

e) Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, denetim amaçlarına yönelik olarak denetim kurulunun her türlü isteklerinin yerine getirilmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DERNEĞİN GELİRLERİ, HARCAMA, DEFTER VE KAYITLAR

DERNEK GELİRLERİ

Madde 23

a) Üyelik Ödentileri,

• Dernek, Giriş Ödentisi ya da Üye Kartı adı altında bir kereye mahsus olmak üzere ödenti alabilir,

• Dernek Üyelerinden Aylık Üyelik Ödentisi adı altında sürekli olarak ödenti alır.

• Dernek üyelik ödentisi ile derneğe giriş ödentisi Dernek Yönetim Kurulu tarafından oy çoğunluğu ile belirlenir.

b) Dernek amacına yönelik faaliyetler sonucu elde edilen gelirler,

c) Dernek malvarlığından elde edilen gelirler,

d) Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

e) Dernekçe kurulacak sandık ve lokallerden sağlanacak gelirler,

f) Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak yardımlar.

g) Yayınlar, Üyelere verilecek hediyelik eşyalardan (üye kartı, rozet ve anahtarlık gibi) elde edilecek gelirler,

i) Banka yatırım ve fon gelirleri,

j) Diğer gelirler.

GELİRLERİN TOPLANMASINDA YÖNTEM

Madde 24

a) Gelirler alındı belgesi ile toplanır.

b) Gelirlerin Bankalar aracılığı ile toplanması durumunda banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

c) Gelirlerin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim kurulu kararı ile bastırılır.

d) Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması ve kullanılmasına ilişkin hususlar Dernekler Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür ve düzenlenir.

e) Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19’da yer alan) “Yetki Belgesi” dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir.

Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir.

f) Kasada, yönetim kurulunun ihtiyaçları gözeterek belirleyeceği miktarı geçmeyecek nakit bulunur.

g) Paraların, yönetim kurulunca açılacak banka veya bankalardaki hesaplara yatırılması zorunludur.

h) Yardımların kabulü, yönetim kurulu kararına bağlıdır. Yönetim kurulu, karar alırken, yardım yapanın sıfat ve konumunu, yapılan yardımın derneğin amaç ve ilkeleriyle bağdaşıp bağdaşmadığını titizlikle inceler.

i) Dernek gelirleri, giderleri ve bu konuda izleyeceği yöntemde, Dernekler Yönetmeliği hükümlerine uyar.

j) Dernek yönetim kurulu gerekli görülen hallerde bankalar veya benzeri finans kuruluşlarından yasalar çerçevesinde kredi kullanabilir.

k) Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Bağış Alındı Belgesi ile kabul edilir.

l) Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel Yasalarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

DERNEĞİN GİDERLERİ VE HARCAMA YÖNTEMİ

Madde 25

a) Dernek amaç ve faaliyetleri için mevzuatın ve Tüzük hükümlerinin yasaklamadığı her türlü gideri yapabilir.

b) Derneğin, her yıl sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için belirlenen asgari ücretin yıllık brüt tutarı üzerindeki bütün giderleri için yönetim kurulunun kararı gerekir.

c) Bankalardan çekilecek paralarla ilgili olarak düzenlenen belgeler, Dernek Başkanı-Sayman veya Genel Sekreter- Sayman tarafından birlikte imzalanır.

d) Dernek giderleri, fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Dernek kurulumu esnasında yapılacak harcamalara ait evrak (Fatura, makbuz v.b) beyan edilmesi durumunda dernek kurulduktan sonra harcama yapan kişiye ödenir.

e) Ancak, Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeler için Gider Makbuzu düzenlenir.

f) Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri Ayni Yardım Teslim Belgesi ile yapılır.

g) Gider belgeleri, dernek tarafından bastırılır.

h) Defterler hariç olmak üzere, dernekler tarafından kullanılan, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

KABUL EDİLEMEYECEK YARDIMLAR

Madde 26

a) Dernek, yardım kabul edilmesi kanunen yasaklanmış kişi ve/veya kuruluşlardan herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez.

b) Dernek yardım kabul etmesi yasaklanmış kişi ve/veya kuruluşlara herhangi bir yardımda bulunamaz.

ÜCRET VE YOLLUK

Madde 27

a) Dernek yönetim ve denetim kurullarında görev yapan üyelere, bu görevlerinden dolayı herhangi bir ücret ödemesi yapılamaz.

b) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ile delegelere, dernekten veya dışarıdan görev verilenlere, görevlerinin zorunlu kıldığı seyahatler için her yıl Bütçe kanunlarında tespit edilen en yüksek Devlet memuru harcırahı tutarında günlük harcırah verilebilir.

c) Genel kurul ve/veya diğer toplantılar için üyelere, ikamet yerleri ile toplantı yeri arasındaki yol giderleri yönetim kurulu tarafından ödenebilir.

d) Ödemeler ilişkin, ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenir.

DEFTER VE KAYITLAR

Madde 28

Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar.

a) Üye kayıt defteri

b) Karar defteri

c) Evrak kayıt defteri

d) İşletme hesabı defteri

e) Demirbaş defteri

f) Alındı belgesi kayıt defteri

Gelen evrakların asılları ve giden evrakların kopyaları dosyalarında saklanır. Defterlerin tutulmasından Yönetim Kurulu sorumludur. Bu defterlerin noter veya Dernek Müdürlüğünden tasdikli olması zorunludur.

TAŞINMAZ MALLAR EDİNME

Madde 29

Dernek Genel Kurulunun yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu, taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mal satabilir. Dernek elindeki taşınmazların tapuya tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Mülki İdare Amirliğine bildirmekle zorunludur.

YURTDIŞINDAN YARDIM ALMA

Madde 30

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunulur.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

DEĞİŞİKLİKLERİN BİLDİRİLMESİ

Madde 31

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliğine bildirilir.

TEMSİLCİLİK AÇMA

Madde 32

Dernek Yönetim Kurulu, enstitü birimlerinin olduğu yerlerde, dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilci belirleyebilir veya temsilcilik açabilir, belirlenen temsilci veya açılmış olan temsilciliği kapatabilir.

Temsilci, yönetim kurulunun ve derneğin amacına uygun olarak derneğin genel politikasını yürütür, yönetim kurulunun vereceği görevleri yapmakla birlikte, yönetim kurulu kararlarını uygular ve bundan dolayı da yönetim kuruluna karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ, DERNEĞİN FESİHİ VE YÜRÜTME

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 33

a) Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılır.

b) Tüzük değişikliği; genel kurul gündeminde yer almışsa veya genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin onda birinin yazılı isteği üzerine gündeme alınarak genel kurulda görüşülebilir.

c) Değişiklik için toplantıya katılan üyelerin 2/3’ünün değişiklik yönünde oy kullanmaları gerekir.

DERNEĞİN FESHİ VE MALVARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

Madde 34

Genel Kurulu, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Fesih kararı üye tam sayısının 2/3’ünün oyları ile alınır. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılanların 2/3’ünün kararı ile derneğin feshine gidilebilir. Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Standard ve Kalite Derneği” ibaresi kullanılır. Fesih kararı tasfiye kurulunca en geç beş gün içinde bir yazı ile mülki amirliğe bildirilir Fesih veya infisah halinde, derneğin tüm mal varlığı Genel kurulun belirteceği yere devredilir. Genel kurulda yer belirtilmemiş ise Mehmetçik Vakfına geçer. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

TÜZÜKTE HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

Madde 35-

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

YÜRÜRLÜK

Madde 36-

Bu tüzük Valilik onayı ile yürürlüğe girer.

Geçici Madde 1- İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Geçici Yönetim Kurulu Üyelerinin;

Adı ve Soyadı                        Görev Unvanı

Enes DEMİR                               Başkan

Ferhan ÇAKIROĞLU             Genel Sekreter

Emine TOSUN                    Başkan Yardımcısı

Zehra İNAL                        Başkan Yardımcısı

Selda SERT                         Başkan Yardımcısı

Tuba ATAK                       Başkan Yardımcısı

Volkan GÜLEÇ                  Başkan Yardımcısı

Çağatay GÜRSOY             Başkan Yardımcısı

Ahmet Can ÇIRPI                        Sayman

Bu tüzük 36 (Otuzaltı) madde ve 1 (Bir) geçici maddeden ibarettir.